Horgászrend

 

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK

VAS MEGYEI SZÖVETSÉGÉNEK HORGÁSZRENDJE A KEZELÉSÉBEN LÉVŐ

VAS ÉS DÉL ZALA MEGYEI HORGÁSZVIZEKRE.

Érvényes: 2019. február 1 -től

                                                                                                                             

1./ A vízjegyzékben felsorolt álló- és folyóvizeken horgászat alkalmával mindenki az Országos Szabályokat köteles betartani az alábbi kiegészítésekkel:

Minden horgásznak joga a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, szövetségi iroda, rendőrség stb.) bejelenteni.  A garázda személyeket a horgász köteles bejelenteni, lehetőség szerint beazonosítható módon. /rendszám, stb./  A horgász köteles a vízminőséget és a környezetét megóvni, horgászhelyét tisztántartani.

Szemetes helyen, történő horgászat azonnali területi jegy bevonás jár. (min. 1 hónap időtartamra) A törpeharcsák horgászhely környékére történő kiszórása, tárolása szigorúan tilos.

Horgászhelyek környezetében a növényzet irtása, károsítása tilos.  A hulladékgyűjtést és elszállítást úgy kell megoldani, hogy a vízbe és vízpartra hulladék ne jusson. Haletetésre környezetre káros anyagokat tilos használni. Tilos a védett állatfajok szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- és búvóhelyének károsítása. 

A területi jegy megváltásával tulajdonosa hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása érdekében a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen. A horgászati tevékenység során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet megsértése esetén a területi jegy minden esetben visszavonásra kerül.

Az észlelt halpusztulást kötelező azonnal jelenteni a területileg illetékes halőrnek. Vízszennyezés esetén haladéktalanul értesíteni kell Vízügyi Igazgatóságot és a Környezetvédelmi Felügyelőséget.   Telefon: 94/506-700

A horgász óvja és védje a halállományt,  ne irigyelje másoktól a halfogást, sőt tapasztalataival, tanácsaival segítse horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájairól érkezett horgász- turistákat, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.

Tilos a vízparton történő halpucolás, halajándékozás!  A kifogott élőhalat – kivétel a csali hal - kizárólag vízben  lehet tartani. A kifogott halat vödörben vízben, szárazon,  lassú kínos fulladásnak kitenni TILOS!!!  Horgászat végén a nemes halakat a horgász köteles a vízpart elhagyásakor azonnal életteleníteni! A drótszák használata tilos!

Tavak, zárt horgászvizek mentén a sátorozás, tűzrakás kizárólag engedéllyel rendelkező kijelölt helyeken lehetséges. Sátornak nem minősül a szélfogóval rendelkező horgászesernyő, napernyő és aljazat nélküli bojlis sátor, félsátor.  A horgászvizek partján tilos a járművek mosása, vagy bármilyen környezetet szennyező javítás végzése.  Horgászvizeink csendjének védelme érdekében a rádiót, CD lejátszót, magnót hangosan hallgatni tilos.

A Vas Megyei Horgász Szövetség kezelésében lévő horgászvizeken rendezett horgászversenyek miatt a rendezőség a versenyhelyszínén horgászati tilalmat rendelhet el. A horgász köteles a rendezőség által megjelölt időtartamban a kijelölt versenypályát szabadon hagyni a verseny zavartalan lebonyolítása érdekében.

A horgász köteles olyan közel tartózkodni a bevetett készségeihez, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. A bevetett készségek őrzésére mást megbízni nem szabad. Aki a horgászhelyét bármely okból elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni, kivéve az élet- és vagyonbiztonságot, segítségadás a szomszédnak, vagy a szákolás idejére.

A folyóvizek árvízvédelmi töltésein közlekedni csak a kiadott vízügyi engedélyek birtokában lehet.

Folyóvizeken csónakból történő horgászat nem járhat a vízi közlekedés akadályoztatásával és a csónak kitámasztó rudak, ideiglenes horgonyok, vagy egyéb csónakrögzítő eszközök a horgászat befejeztével elbontandóak. A horgászcsónak rögzítése során a medret, a partot megbontani nem lehet. Szintén nem megengedett a parti nád lekaszálása, belógó fák kivágása, ágazása, gallyazása.

A vízfolyások medrében tilos a horgászállások kialakításához fákat bedönteni, valamint az áramlási viszonyokat megváltoztatni. A horgászati  célra igénybevett közúti és vízi járműben, vagy járművön, a folyón az árvízvédelmi töltésen, vagy a vízparton fakitermelésre alkalmas eszköz ( motorfűrész) nem szállítható, vagy tárolható. Stég, halászkunyó, vagy horgászállás a folyómederben, vagy a parton  még a parti tulajdonos hozzájárulásával sem létesíthető. A vízfolyások és vízi létesítmények műtárgyai, vagy azok tartozékainak rongálói, a zsilipek illetéktelen nyitását, zárását végzői ellen a VÍZIG. rendőrségi feljelentést tesz. A vízfolyásokhoz tartozó műtárgyakról, illetve azok 50 m-es körzetében csak külön vízügyi engedély birtokában lehet horgászni. A vízjogi létesítési engedéllyel kialakított surrantók előtt és után 5-5 méteren belül tilos horgászni!

Tilos Vas megye tavain a horgász stégek építése, valamint a csónakból, fürdőmatracról és egyéb vízi járműből történő etetés és horgászat, etetőhajó használata! Állóvizeken a horgászat közben a halradar használata tilos!!!

A „Fogd meg és engedd el” (C&R) típusú horgászvizeinken a halak kiemeléséhez szigorúan tilos használni halkiemelő fogót (lip-gripet)!

A horgászhelyen kizárólag saját felelősségre lehet tartózkodni és horgászni. A Vas Megyei Horgász Szövetség a horgászvizeken bekövetkező balesetekért, megbetegedésekért, vagy anyagi károkért felelősséget nem vállal és nem fedezi az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket.

A Vas Megyei Horgász Szövetség kezelésében lévő valamennyi horgászvízen, ahol elektromos vezeték található a közvetlen közelében, illetve alatta horgászni tilos!

A horgász lakott területen belül a közvilágítás felkapcsolásával azonos időben köteles horgászhelyét kivilágítani.

Minden horgász köteles a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló  46/2001 (XII.27.) BM rendeletet betartani. A különös tekintettel az alábbi rendelkezéseket:

„…1. § (1) A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak), továbbá vízi létesítmények (csatornák) vizében (a továbbiakban együtt: szabad vizek) ….”

„… 5. § (2) .A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.

(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:

a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;

b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;

c) kikötők és veszteglőhelyek területén;

d) folyóvizeken….”

„…6. § (1) Aki jégen jégkitermelést folytat, vagy a halak oxigén ellátását biztosító, 1 négyzetméternél nagyobb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet 1 méteres magasságban elhelyezett, legalább 10-10 centiméter széles, piros-fehér csíkozású korláttal ellátni. A kihelyező a jégmentessé vált területet jelző eszközöket köteles eltávolítani a figyelmeztető jelzés elhelyezésére okot adó körülmény megszűnésekor.

(2) Aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet legalább 50 méterről jól felismerhető módon megjelölni, amelyhez a vízparton található természetes anyagokat (pl. nád, sáskéve, száraz ágak) is fel lehet használni.…”

A Vas Megyei Horgász Szövetség kezelésében lévő horgászvizeken a rendeletben felsoroltak betartása mellett, kizárólag saját felelősségre lehet léki horgászatot folytatni.

Balesetvédelmi okok miatt a vízparti munkák (kaszálás, fűnyírás, bozótolás) ideje alatt a horgász köteles szüneteltetni a horgászatot.

A Szövetség kezelésében lévő horgászvizeken kihelyezett törpeharcsacsapdák mellett horgászni szigorúan tilos.

A Szövetség kezelésében lévő horgászvizeken a kiépített mozgáskorlátozott horgászhelyeken bárki horgászhat, de fogyatékkal élő személy érkezésekor át kell adni a horgászhelyet.

Horgászvizekhez tartozó egyedi előírások.

Vízminőségvédelmi okok miatt a Szombathelyi Csónakázó-és horgász tavon, a Merseváti tőzeg tavon, a Kerkaszentkirályi Kerka-holtágon, a Vasvári Csónakázó-tavon, a Rábasömjéni kavicsbánya-tavon, a Nagypiriti tavon, a Celldömölki tavon, a Püspökmolnári-tavon tilos a szoktató etetés. A csalogató etetés engedélyezett. (Pl.: etetőkosár, csúzli, egykezes gombóc). A felsorolt vízterületeken horgászatra kész állapotban max. 2 kg etetőanyagot tarthat magánál a horgász.

A  területileg illetékes Halgazdálkodási Hatóságok határozatának értelmében 2015. január 01-től a Marcal folyó vasi szakaszán a törvényes horgászati tevékenység során, a vízterületre vonatkozó horgászrendben meghatározott mennyiségű halzsákmány megtartása engedélyezett. Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy a folyóból származó halak - a vörös iszap szennyezés miatt - egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért a halak megtartása és elfogyasztása kizárólag saját felelősségre történik. Az esetleges megbetegedésekért a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége felelősséget nem vállal.
A Szombathelyi Csónakázó-tavon a horgász köteles kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy tevékenységével ne zavarja a tó körül sétáló, futó személyeket és az egyéb szabadidős sportokat végzőket. A horgászhelyet úgy kell megválasztani, hogy a horgászbotokat és horgászládát, széket a sétányra kihelyezni nem lehet, mert az akadályozhatja a szabad közlekedést. A szabadhelyek függvényében a horgászhely kiválasztásánál az Árpád utca felöli horgászstégeket kell előnybe részesíteni. A Szombathelyi Csónakázó-tavon kizárólag horgászversenyeken engedélyezett a rakós versenybotos horgászat, egyéb időszakokban nem. A Szombathelyi Csónakázó-tavon kialakított új csónakházhoz tartozó kikötőn és annak közvetlen 20 méteres környezetében horgászni szigorúan tilos! Eseti jelleggel a Szombathelyi Csónakázó tavon rendezett horgászversenyek, sportesemények miatt a rendezőség a verseny helyszínén horgászati tilalmat rendelhet el. A versenyre nem nevezett horgász köteles a rendezőség által megjelölt időtartamban a kijelölt versenypályát szabadon hagyni a verseny zavartalan lebonyolítása érdekében. Bárminemű etetési és horgászati tevékenység szigorúan tilos a Szombathelyi Csónakázó-tó szigetéről. (A szabály megsértése azonnali horgászengedély bevonással jár.)
A gépkocsival a vízpartra behajtani szigorúan tilos a Merseváti tó külsővati oldalán.

 • A Magyarszecsődi tó déli nyugati végén (Körmend felől oldalon) kíméleti terület lett kialakítva és kijelölve, mely területen egész évben horgászni és az érintett félszigeten tartózkodni is szigorúan tilos! A Magyarszecsődi tavon a kifolyó és a kihelyezett behajtani tilos tábla közötti területekre gépkocsival behajtani tilos!  A tó melletti földutak állagának megóvása érdekében - időjárás függvényében - sorompóval ideiglenesen lezárásra kerülhet a földút. A felázott földútra gépkocsival behajtani szigorúan tilos!
 • Gencsapáti-Perenyei  horgásztó: A horgásztóval szomszédos 0188/13 hrsz-u magántelken   horgászni tilos, kíméleti terület. Horgászni kizárólag a közút felőli oldalakon lehet. A Gencsapáti-Perenyei tavon a szigetről horgászni TILOS!
 • A Csánigi horgásztóhoz autóval történő behajtás tilos!
 • Répcelaki  -anyaggödör - tavon az alábbi feltételekkel lehet horgászni.

Minden halat - a törpeharcsa kivételével - a fogás után azonnal kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
Merítő szák és a horogszabadító nélkül a horgászat nem kezdhető meg.
A tavon október 01 -március 31. között reggel 6.30 órától – 18.00 óráig, április 01-szeptember 30. között   reggel 05.30 órától – 20.30 óráig lehet horgászni. Sötétben horgászni TILOS!
Tilos a tavon az élő csalihallal és halszelettel történő horgászat, a léki horgászat, és a csalihalfogó háló használata!
Horgászni esős, viharos időjárásban szigorúan Tilos a tavat keresztező nagyfeszültség alatt és közvetlen környezetében.  A parkolni kizárólag a kijelölt helyen lehet.
A halak szoktató etetése tilos!

 • A Rábasömjéni tavon mindkét partoldalra gépkocsival behajtani tilos, parkolni kizárólag a kijelölt parkolóban lehetséges.
 • A Máriaujfalui tavat tápláló Hársas patak folyásirány szerinti bal oldalán, továbbá a tavon a patak betorkollásától a bal oldalon 100 m-es szakaszon élőhelyvédelmi okok miatt, valamint a STRAND területén  tilos a horgászat, az etetés, stég, vagy horgászállás létesítése.
 • A Gersekaráti Sárvíz-tóra vonatkozó egyedi szabályok:

A Gersekaráti Sárvíz-tavon tilos a léki horgászat, és a csalihalfogó háló használata.
A két előtározón és a strand-camping-kikötő területén  tilos a horgászat.
Horgászni kizárólag Gersakarát település felőli partoldalon szabad. Parkolni mindennemű motorizált járművel szigorúan tilos a vízpart és az út közötti zöld területen.
Parkolni  kizárólag  a fűzfák közötti területen szabad.
Sátrazni kizárólag az ILLEMHELYEK (wc-k)  előtti területen lehet.
A Gersekaráti Sárvíz-tó (vízérkód: 18-044-1-5) déli oldalának 7,5 hektáros szakasza a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), illetve a végrehajtására kiadott 2013. évi 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.)  alapján kíméleti terület. A kíméleti területen történő horgászat szigorúan TILOS. A Büntető Törvénykönyv 246.§-ban kimondja, hogy aki kíméleti területen halfogásra irányuló tevékenységet végez, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő!!! Kíméleti terület azonosító adatai:

7,5 hektár
EOV koordináták:  ÉK: x: 182289.02 / y:475681.36
 DK: x: 182081.86 / y: 475687.98
 DNy:  x: 182029.00 / y: 475068.84
Ény:   x: 182094.07 / y: 475062.29

A Gersekaráti Sárvíz-tavon a Csengő patak befolyása felöli szakaszán a kerítéssel körbe zárt magánterületen kizárólag a telek tulajdonosok és az általuk feljogosított személyek  jogosultak horgászni érvényes területi jegyek birtokában.

 • Kerkafalvi Kéthatár-tó:

Tilos  a tavon a léki horgászat és a csalihalfogó háló használata!
A tavon a szoktató etetés Tilos!

A tó partján a NYUDUVIZIG előírásaival összhangban a következő egyedi szabályok vonatkoznak:

Mindennemű sátorverés – beleértve az aljazat nélküli speciális sátrakat -  kizárólag kijelölt parkolóban, a víztől 15 méteres távolságban engedélyezett.
Tűzrakás kizárólag a kiépített tűzrakóhelyen lehetséges
A kijelölt parkoló mellett még a tóparttól 15 m-es távolságban lehet parkolni. Mozgáskorlátozottak számára engedélyezett közelebbi megállás is, amennyiben a parkolás nem jár a természet és a vízi létesítmények károsításával.
Felázott talaj esetén gépjárművel a tópartra behajtani tilos, a járművet a kijelölt parkolóban kell hagyni.
A gátakon kizárólag NYUDUVIZIG engedélyével rendelkező személyek, valamint rendészeti feladatokat ellátó személyek közlekedhetnek
A tó déli végén kíméleti terület van kijelölve, mely területen  egész évben horgászni tilos!

 • A Kerkaszentkirályi Kerka holtágon:

 a kifogott halat a horgász a fogási napló mellett – a horgászat befejeztével - köteles beírni az erre rendszeresített tóparti „beíró füzetbe”. (a szigetre vezető híd mellett található)
a táblával kijelölt kíméleti területen tilos horgászni.
Tilos  a léki horgászat, a pergetés és a csalihalfogó háló használata!

 • Vadása-tó:

Tilos a lékhorgászat, az élővíz bármilyen formában, módon és eszközzel való szennyezése, a vízi járműről való horgászat, engedély nélküli horgászstég, illetve móló építése.
A halak szoktató etetése bármilyen formában tilos.
A  horgász által elfoglalt horgászhelynek és közvetlen  környezetének tisztának kell lenni. A horgásznak a horgászat előtt és után gondoskodnia kell a szemét összeszedéséről, illetve elszállításáról.
A strand területén turisztikai főszezonban, azaz június 01- augusztus 31. között szigorúan tilos a horgászat.
A Vadása tó gátjain tilos a horgászat.

Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy a Vadása tónál a 2018. júniusában kialakult jelentős vízkárok miatti kárfelmérési, helyreállítási munkák zajlanak a 2019. évben, mely időszakokra általános horgászati tilalom rendelhető el.

 • Lukácsházi Abért I. - II. tavon horgászni az alábbi feltételekkel lehet:

Minden halat - a törpeharcsa kivételével - a fogás után azonnal kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
Merítő szák és horogszabadító nélkül a horgászat nem kezdhető meg. Csalihalfogó háló használata szigorúan TILOS!
Az Abért I-II. tavon október 01 -március 31. között reggel 6.30 órától - 18.00 óráig, április 01-szeptember 30. között reggel 05.30 órától - 20.30 óráig lehet horgászni. Sötétben horgászni TILOS!
Az Abért I.-II tavon - műcsalival - pergetni és legyezni kizárólag egyágú, lenyomott szakállú, vagy szakáll nélküli horoggal lehet.
Az Abért I-II. tavon tilos az élő csalihallal és halszelettel történő horgászat, valamint a léki horgászat!
Az Abért I. tó teljes területen horgászható pergetve és legyezve, de a pergetésen és a legyezésen kívül más horgászmódszer alkalmazása kizárólag a Gyöngyös patak felöli két oldalon lehetséges. (A parkoló melletti részen és a két tó közötti gáton tilos a pergetésen és a legyezésen kívül minden más módszerrel történő horgászat.)
Az Abért II. tavon - mindenféle módszerrel - kizárólag a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kijelölt partszakaszokon lehet horgászni. /Tábla jelzi/ Az Abért II. tavon a főút felöli partszakaszon horgászni tilos!
Gépkocsival a töltésen tartózkodni tilos és kizárólag az Abért I.tó melletti kijelölt parkolóban lehet elhelyezni a gépjárművet.
A halak takarmányozó etetése tilos!

 • Pinkamindszenti tavon az alábbi feltételekkel lehet horgászni:

Minden halat  - a törpeharcsa kivételével -  a fogás után azonnal kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
Merítő szák és a horogszabadító nélkül a horgászat nem kezdhető meg.
A tavon napkeltétől-napnyugtáig lehet horgászni. Sötétben horgászni tilos!!!
Tilos a tavon az élő csalihallal és halszelettel történő horgászat,   a léki horgászat, és a csalihalfogó háló használata!
Horgászni a főút felöli oldalon és a víztorony (hidroglobusz) felöli partszakaszokon lehet horgászni. A szomszédos mezőgazdasági terület felöl horgászni tilos!
Gépkocsival  parkolni kizárólag a főút melletti kijelölt parkolóban, illetve a víztorony (hidroglobusz)  melletti füves területen lehet.  A közvetlen vízparton parkolni szigorúan tilos!
A halak szoktató etetése tilos!

 • A Rába folyó alábbi szakaszain tilos a horgászat:

Az Ikervári Rába folyón levő duzzasztómű területén, valamint előtte és utána 50-50 méteren belül.
Az Ikerváron található hallépcső teljes területén tilos a tartózkodás és a horgászás.
Ikerváron a 0467/2 hrsz-ú alvíz csatornán az erőműtől a Csörnöc-patak betorkollásáig szigorúan tilos tartózkodni és horgászni.
Tilos a horgászat az Ikervári Patkó tavon, hrsz. 0366, illetve az Ikervári két holtágon. 
Az Ikervári műcsatornán az uszadék terelőtől a beeresztő zsilipig mindkét partoldalon, illetve a beeresztő zsilip alatti betonteknő végéig.

Az Ikervári műcsatornán levő vizierőmű bekerített területén, valamint előtte és utána 50-50 méteren belül.
Az Ikervári műcsatorna töltésén a gépkocsi közlekedés /parkolás/ tilos, horgászni megfelelő életmentő eszköz birtokában lehet. /mentőmellény, mentőöv, dobókötél./
A Körmendi Rába folyón a duzzasztónál, és az erőműnél 50-50 méteren belül.
A Magyarlak-Csörötneki Rába folyó szakaszán a műtárgyaktól 50-50 méteren belül.
Horgászállások építése szigorúan tilos minden műcsatornán. 
A nicki erőmű területén lévő hallépcsőn /üzemi terület/ . 

 • Rába folyó nicki duzzasztó és a Ragyogó híd  közötti szakaszán:

Horgászcsónakok számára veszteglőhely kizárólag a nicki duzzasztó kikötőjében engedélyezett.
5 KW-nál nagyobb teljesítményű motoros vízi jármű nem üzemeltethető.
 Horgászati tilalom alá esik a Kenyeri hallépcső, valamint a nicki duzzasztó és a Kenyeri erőmű üzemi területe (körbezárt sziget területe is).

Rába folyó (nicki) kenyeri holtága a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 9. §.-a, illetve a végrehajtására kiadott 2013. évi 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) 4. §.-a alapján kíméleti terület. A kíméleti területen történő horgászat szigorúan TILOS. A Büntető Törvénykönyv 246.§-ban kimondja, hogy aki kíméleti területen halfogásra irányuló tevékenységet végez, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő!!!

 Holtág azonosító adatai:

-  Helyrajzi száma a területnek: Kenyeri 0190/8

-  Nagysága a vízfelületnek 139,94 mBf-i üzemvízszintnél : 13 680 m2, azaz 1,37 ha

-  EOV koordináták: 497 930 és 228 211 

-  GPS koordináták: Észak: 47,380260773  Kelet: 17,033331945

 • A Pinka patak pornóapáti holtágán (0151 hrsz, 0106/6 hrsz) egész évben tilos horgászni, kíméleti terület!
 • A Répcén a góri árvízi tározó völgyzárógát alvizi 5 m-es és felvizi 50 m-es szakaszán tilos a horgászat.
 • Gyöngyös patak :

Sebes pisztráng tanösvény:

Kőszeg város határában lévő Gulner-malomtól a Lukácsházi Önkormányzati parkolóig terjed, amelyet „P” tábla jelez. A patak ezen szakaszán a folyásirány szerinti jobb parton bármely halfogásra alkalmas eszköz birtokában tartózkodni, illetve horgászni tilos!
Kizárólag a folyásirány szerinti bal parton lehet csak horgászni! A tanösvény  területén kizárólag 1 db. bottal és 1 db. egyágú szakáll nélküli horoggal szabad horgászni. Horgászmódszerként a műlegyező és pergető horgászmódszer alkalmazható, kizárólag műcsalival mindenféle kapásjelző használata nélkül. 
Merítőszák, vagy vizes textília és horogszabadító használata kötelező! A horgászat csak a felsorolt eszközök birtokában kezdhető el.
A  tanösvényhez tartozó vadvízi szakaszon  minden kifogott halat kíméletes horogszabadítás után azonnal vissza kell engedni a vízbe.  Halőr: Fördős István tel: 06/70/3399-706.

UJ-EBERGÉNYI KASTÉLYSZÁLLÓ:

A Gyöngyös patak  Új-Ebergényi kastélyszállónál levő  területén  kizárólag 1 db. bottal és 1 db. egyágú szakáll nélküli horoggal szabad horgászni a kastély nyitvatartási idejében - kivéve rendezvények alkalmával - külön területi jegy váltása nélkül.
Horgászmódszerként a műlegyező és pergető horgászmódszer alkalmazható, kizárólag műcsalival mindenféle kapásjelző használata nélkül. 
Merítőszák, vagy vizes textília és horogszabadító használata kötelező! A horgászat csak a felsorolt eszközök birtokában kezdhető el.  A  teljes szakaszon  minden kifogott halat kíméletes horogszabadítás után azonnal vissza kell engedni a vízbe.

2./ A Vas és Zala megyei folyóvizek közül a Rába folyó, Lapincs, Strém, Pinka, Répce, Gyöngyös, Kerka, Lendva  egyes szakaszai határvíznek minősülnek, melynek körzetébe  a határrend  betartása kötelező. Tilos az államhatár megjelölésére szolgáló határjelek megrongálása, elmozdítása, vagy áthelyezése. Az ilyen jellegű cselekmények észlelése esetén a Vas megyei Rendőrfőkapitányság határrendészeti szervét kell értesíteni. Telefon: 94/513-553.   A felsorolt Zala megyei határrendsértések esetén a magyar Határőrizeti szervet értesíteni kell. Telefon: 06-93-343-477

Az államhatár az EU Parlament és Tanács 562/206/EK Rendeletében (Schengeni Határellenőrzési Kódex ) meghatározott szabályok szerinti bármely ponton át lehet lépni anélkül, hogy személyellenőrzésre kerülne sor, azonban a szomszéd állami területén engedély hiányában végzett jogosulatlan horgászati tevékenységért a felelősséget a horgász viseli. Tilos bármilyen tárgy - így az úszós , fenekező és műcsalis horgászszerelék államhatáron történő átdobása. Tilos vízi járművel tudatosan, vagy a víz, szél sodrása következtében államhatáron átkerülni.

3./ Szövetségi területi engedéllyel rendelkezők:  Amennyiben a területi jegyen nem került feltüntetésre a mennyiségi korlátozás, a következő korlátozások az irányadóak:

- Felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász: 2 db. horgászbottal horgászhat, maximum botonként 2 db. horoggal. Méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként naponta 2 db, összesen 5 db. heti szinten 6 db tartható meg. Éves szinten összesen 40 db nemeshal tartható meg - darabszámtól függetlenül - max. 80 kg összmennyiségben. Amennyiben ezt a kvótát elérte, új területi engedély váltás kötelező, amennyiben horgászni kíván a Szövetségi vizeken. Egyéb halból naponta maximum 5 kg tartható meg, amelyet a horgászat befejeztéig a vízben saját szákban kell tartani. Egyéb halból évente összesen 80 kg tartható meg felnőtt területi engedéllyel.

- Ifjúsági –és kedvezményezett (ifjúsági, oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója /iskolalátogatási igazolással/, horgászfeleség, 70 éven felüli, mozgáskorlátozott)  területi jeggyel rendelkező  horgász: 1 db. horgászbottal horgászhat, maximum 2 db horoggal. Méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként naponta 1 db, összesen 3 db. heti szinten 6 db., tartható meg. Éves szinten összesen 20 db nemeshal tartható meg - darabszámtól függetlenül - max. 40 kg összmennyiségben. Amennyiben ezt a kvótát elérte, új területi engedélyt válthat, amennyiben horgászni kíván a Szövetségi vizeken. Egyéb halból naponta maximum 5 kg tartható meg, amelyet a horgászat befejeztéig a vízben saját szákban kell tartani. Egyéb halból évente összesen 40 kg. tartható meg ifjúsági területi engedéllyel.”

- Gyermek éves területi engedéllyel 14 éves korig: 1 db. horgászbottal és 1 db egyágú  horoggal horgászkészség megkötése nélkül horgászhat. Méretkorlátozás alá eső nemeshalból havonta 1 db. tartható meg. Gyermek területi engedéllyel egyéb halból naponta maximum 3 kg, évente 40 kg tartható meg. Gyermek területi engedéllyel kizárólag - felnőtt személy felügyeletével - reggel 6.00 órától - 20.00 óráig lehet horgászni.

Amennyiben a horgász a kifogott és megtartani kívánt  nemeshallal még nem éri el az éves megengedett darabszám kvótát, de a kifogott hal súlya már meghaladja a területi jeggyel megengedett évi súlykvótát, abban az esetben az a hal még megtartható.

Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Szövetségi területi jegy(ek) váltásától - a cselekmény súlyától függően - max. 5 év időtartamra eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a Szövetség vaskeresztesi központjában kaphat újra Szövetségi területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Szövetségünk honlapján tájékozódhatnak a horgászok.

A következő szabálysértések, bűncselekmények elkövetőit a következő jegyváltástól történő eltiltási szankciókkal sújtanánk a Szövetségi kezelésben lévő vízterületek vonatkozásában. Cselekmény

Területi jegy váltástól való eltiltás

 • Bűncselekmény (nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás)

5 év

 • Felső méretkorlátozás megsértése (Pl.: extra ponty megtartás):

5 év

 • Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata:

Az eltiltás idejének duplája, de legalább 2 év

 • Nagytestű élő hal szállítása vagy annak kísérlete:

5 év

 • Tilalmi idővel védett hal megtartása:

2 év

 • Darabszám-korlátozás megsértése:

1-5 év

 • Alsó méretkorlátozás megsértése:

1-3 év

 • A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, egy, vagy több hal beírásának elmulasztása)

1-3 év

 • A megengedettnél jelentősen több készség használata:

1-3 év

Ismétlődés:

- Amennyiben a horgász a fent felsorolt, kirívónak minősített cselekmények közül egyszeri elkövetése és büntetése után újra elköveti bármelyiket, második alkalommal az eltiltás az itt leírtak duplájára emelkedik.

- Amennyiben a horgász a fent fel nem sorolt szabálytalanságok miatt kap büntetést, majd az azt követő 3 éven belül bármely más szabálytalanságot elkövet, 2 éves eltiltásra számíthat.

A Szövetség kezelésben lévő vízterületen, aki „Fogd meg és engedd el” (C&R) típusú horgászjeggyel halat tart meg – a törpeharcsa kivételével - az a szabálysértést követő 5 évben a Szövetségi kezelésben lévő vízterületekre nem válthat éves területi engedélyt.

 • Felnőtt napi területi jeggyel  - 24 óra alatt - méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként 2 db, összesen 5 db.,  egyéb halból maximum 5 kg tartható meg.
 • Ifjúsági napi területi jeggyel  - 24 óra alatt - méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként  1 db, összesen 3 db., egyéb halból maximum 5 kg tartható meg.
 • Gyermek napi területi jeggyel  - 24 óra alatt - méretkorlátozás alá eső nemeshalat megtartani nem lehet! Kizárólag  egyéb hal tartható meg maximum 3 kg.
 • Felnőtt heti területi jeggyel  - méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként heti 6 db, összesen 12  db., egyéb halból hetente maximum 12 kg tartható meg. (A heti jeggyel naponta nemeshalból fajonként 2 db, összesen 5 db.,  egyéb halból maximum 5 kg tartható meg a heti kvóta elérésig.)

Állami horgászengedély (fogási napló) elvesztése esetén új területi engedély váltása kötelező!

„Nemeshal” fogalom magyarázata: Mind azon halak, amelyek a Szövetség kezelésében lévő vízterületeken méretkorlátozással és/vagy tilalmi időszakkal rendelkeznek. (Pl.: csuka, ponty, amur, szivárványos pisztráng…stb) Nem számít nemeshalnak a domolykó, a paduc, a csapósügér.

Szövetségi vízterületeken érvényes egyedi szabályok.

 • A compó legkisebb megtartható mérete 30 cm . / napi 2 db tartható meg. ./
 • A sebes és szivárványos pisztráng legkisebb megtartható mérete 25 cm . /napi 2 db tarható meg/
 • A paduc és domolykó legkisebb megtartható mérete 25 cm . /napi 3 kg. tartható meg./
 • A csapósügér legkisebb megtartható mérete 20 cm. /napi 3 kg. tartható meg/
 • Az amur legkisebb megtartható mérete: 40 cm / napi 2 db tartható meg/
 • Az orrcsúcstól a faroktőig mért 60 cm-nél nagyobb pontyot megtartani TILOS az állóvizeken! A felső méretkorlátozást meghaladó pontyot a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

A Szövetség kezelésében levő vizekről  mennyiségi korlátozás nélkül engedélyezett  a törpeharcsa elvitele.

A kifogott és megtartott nemeshal tömegét a fogás után egyedenként azonnal a dátum és az óra, perc pontos feltüntetésével vele azonos sorba kell bejegyezni.

Az egyéb hal tömegét a horgászhely elhagyásakor a fogási naplóba kötelezően be kell jegyezni.

A fogási napló kizárólag golyóstollal vezethető, esetleges javítás áthúzás után csak külön sorban végezhető.

 4./ A Szövetség kezelésében lévő állóvizeken ponty fajlagos fogási tilalom nincs, kivéve a két környezetvédelmi területen levő vízterületet:

 • Hársas tó – Máriaujfalu.
 • Vadása tó előtározóval együtt - Hegyhátszentjakab.

A felsorolt vizeken a ponty fajlagos fogási tilalma esetén az állami előírásokat kell alkalmazni. A felsorolt kettő környezetvédelmi területen levő tavon mindennemű szoktató etetés tilos!

A haltelepítések időpontjától számított max. 5 teljes naptári napig időszakos általános fogási tilalom lehet elrendelve, amelyet a helyszíneken táblák jeleznek.

5./ Az a horgásztárs, aki a horgászközösségről ( Pl.: egyesületi vezető, halászati őr…stb), más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el és az ide vonatkozó hatályos törvényi előírások mellett  a halászati őr jogosult a területi jegyét azonnal bevonni horgászközösségben tett etikátlan magatartása miatt. A halászati őr feljelentése alapján a Szövetség a horgásztárs ellen fegyelmi eljárást kezdeményez az érintett horgász egyesületénél.

A Szövetség vízterületein kifogott rekord méretű halfajok fényképes bejelentését a Szövetség elérhetőségeire várjuk egész évben folyamatosan. A bejelentésben kérjük rögzíteni a horgász nevét, egyesületét, halfaj megnevezését, fogás időpontját, helyszínét, kifogott hal súlyát,  fogás körülményeinek rövid leírását. Tárgyév november 30-ig beérkezett rekordfogások bejelentői között 1 db következő évre érvényes Szövetségi szolgálati területi jegyet sorsolunk ki. Jelen Horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Horgászrendje az irányadó.

 

Vaskeresztes, 2019. január 1.

Seregi Miklós s.k.

                                                  elnök                                                  

 

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK VAS MEGYEI SZÖVETSÉGE

9795 Vaskeresztes, 165/4 hrsz.
Tel.: 06/94-506-835 Tel:06/70-33-99-703
e-mail: info@vasivizeken.hu

További információk a www.vasivizeken.hu internetes oldalon

Halőrök telefonjai:

Celldömölk: 06/70-33-99-704 / Körmend: 06/70-33-99-705  / Szombathely: 06/70-33-99-706  /

Gersekarát Sárvíz-tó:  06/70-33-99-713; 06/70-21-67-834

Abért tavak és Szombathely térségi vízterületek: 06/70-774-45-58

Letölthető dokumentumok
Közösség
Elérhetőség

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
Cím: 9795 Vaskeresztes 165/4 hrsz.
Tel: +36 94 506 835
Fax: +36 94 506 836
Mobil: +36 70 33 99 703
Email: info@vasivizeken.hu
Web: www.vasivizeken.hu

Időjárás

Szombathely

0.36°  Páratartalom: 86%