Széchenyi Terv Plusz

Horgászrend

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK

VAS MEGYEI SZÖVETSÉGÉNEK HORGÁSZRENDJE A KEZELÉSÉBEN LÉVŐ

VAS ÉS DÉL ZALA VÁRMEGYEI HORGÁSZVIZEKRE.

Érvényes: 2024. január 1 –től

1./ A vízjegyzékben felsorolt álló- és folyóvizeken horgászat alkalmával mindenki az Országos Szabályokat köteles betartani az alábbi kiegészítésekkel:

Minden horgásznak joga a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, szövetségi iroda, rendőrség stb.) bejelenteni.  A garázda személyeket a horgász köteles bejelenteni, lehetőség szerint beazonosítható módon. /rendszám, stb./ A horgász köteles a vízminőséget és a környezetét megóvni, horgászhelyét tisztántartani.

Szemetes helyen, történő horgászat azonnali területi jegy bevonással jár. (min. 1 hónap időtartamra) A törpeharcsák horgászhely környékére történő kiszórása, tárolása szigorúan tilos. Igazolt, bizonyított rongálás, a tűzrakó helyekbe történő hulladék-elhelyezés a területi jegy visszavonásával szankcionálható!

Horgászhelyek környezetében a növényzet irtása, károsítása tilos.  A hulladékgyűjtést és elszállítást úgy kell megoldani, hogy a vízbe és vízpartra hulladék ne jusson. Haletetésre környezetre káros anyagokat tilos használni. Tilos a védett állatfajok szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- és búvóhelyének károsítása.  

A területi jegy megváltásával tulajdonosa hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása érdekében a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen. A horgászati tevékenység során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.(Kapcsolódó GDPR dokumentumaink jelen Horgászrend mellékleteként megtalálhatóak az alábbikban)

A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet megsértése esetén a területi jegy minden esetben visszavonásra kerül.

Az észlelt halpusztulást kötelező azonnal jelenteni a területileg illetékes halőrnek. Vízszennyezés esetén haladéktalanul értesíteni kell Vízügyi Igazgatóságot és a Környezetvédelmi Felügyelőséget.   Telefon: 94/506-700

A horgász óvja és védje a halállományt, ne irigyelje másoktól a halfogást, sőt tapasztalataival, tanácsaival segítse horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájairól érkezett horgász- turistákat, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.

Tilos a vízparton történő halpucolás, hal ajándékozás! A kifogott élőhalat – kivéve a csali hal – kizárólag a vízben lehet tartani. Valamennyi területi jeggyel rendelkező horgász köteles a kifogott és megtartott nemeshalat és egyéb halat is - más horgász fogásától elkülönítve - saját szákban tárolni! A kifogott halat vödörben vízben, szárazon, lassú kínos fulladásnak kitenni TILOS!!! Horgászat végén a megtartott halakat – a csalihal kivételével - a horgász köteles a vízpart elhagyásakor azonnal életteleníteni! A drótszák használata tilos!

Tavak, zárt horgászvizek mentén a sátorozás, tűzrakás kizárólag engedéllyel rendelkező kijelölt helyeken lehetséges. Sátornak nem minősül a szélfogóval rendelkező horgászesernyő, napernyő és aljazat nélküli bojlis sátor, félsátor.  A horgászvizek partján tilos a járművek mosása, vagy bármilyen környezetet szennyező javítás végzése.  Horgászvizeink csendjének védelme érdekében a rádiót, CD lejátszót, magnót hangosan hallgatni tilos.

A Szövetség kezelésében lévő vízterületeken foglalt hely nincs.

A Vas Megyei Horgász Szövetség kezelésében lévő horgászvizeken rendezett horgászversenyek miatt a rendezőség a versenyhelyszínén horgászati tilalmat rendelhet el. A horgász köteles a rendezőség által megjelölt időtartamban a kijelölt versenypályát szabadon hagyni a verseny zavartalan lebonyolítása érdekében.

A horgász köteles olyan közel tartózkodni a bevetett készségeihez, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. A bevetett készségek őrzésére mást megbízni nem szabad. Aki a horgászhelyét bármely okból elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni, kivéve az élet- és vagyonbiztonságot, segítségadás a szomszédnak, vagy a szákolás idejére.

A folyóvizek árvízvédelmi töltésein közlekedni csak a kiadott vízügyi engedélyek birtokában lehet.

Folyóvizeken csónakból történő horgászat nem járhat a vízi közlekedés akadályoztatásával és a csónak kitámasztó rudak, ideiglenes horgonyok, vagy egyéb csónakrögzítő eszközök a horgászat befejeztével elbontandóak. A horgászcsónak rögzítése során a medret, a partot megbontani nem lehet. Szintén nem megengedett a parti nád lekaszálása, belógó fák kivágása, ágazása, gallyazása.

A vízfolyások medrében tilos a horgászállások kialakításához fákat bedönteni, valamint az áramlási viszonyokat megváltoztatni. A horgászati célra igénybevett közúti és vízi járműben, vagy járművön, a folyón az árvízvédelmi töltésen, vagy a vízparton fakitermelésre alkalmas eszköz (motorfűrész) nem szállítható, vagy tárolható. Stég, halászkunyhó, vagy horgászállás a folyómederben, vagy a parton még a parti tulajdonos hozzájárulásával sem létesíthető. A vízfolyások és vízi létesítmények műtárgyai, vagy azok tartozékainak rongálói, a zsilipek illetéktelen nyitását, zárását végzői ellen a VÍZIG. rendőrségi feljelentést tesz. A vízfolyásokhoz tartozó műtárgyakról, illetve azok 50 m-es körzetében csak külön vízügyi engedély birtokában lehet horgászni. A vízjogi létesítési engedéllyel kialakított surrantók előtt és után 5-5 méteren belül tilos horgászni!

Tilos Vas vármegye tavain a horgász stégek építése, valamint a csónakból, fürdőmatracról és egyéb vízi járműből történő etetés és horgászat, etetőhajó használata! A szonár (halradar) a teljes év során használható a Szövetség kezelésében lévő vízterületeken.

A Gersekaráti Sárvíz-tóra érvényes kiegészítő „behúzós” jeggyel az etetőhajó és az etetőhajóba épített halradar használata, illetve a behúzás 200 m távolságig engedélyezett!

A háromágú horog, a drótelőke a Szövetség kezelésében lévő vízterületeken engedélyezett, ha a vízterületre vonatkozó egyedi előírások ezt nem tiltják. A vágóhorog kizárólag harcsa horgászatkor történő alkalmazása engedélyezett a Szövetség kezelésében lévő vízterületeken.

A visszaengedni kívánt, vagy visszaengedni kötelező darabszám-korlátozás alá eső élő hal földre, kőre, betonra fektetése tilos!

A „Fogd meg és engedd el” (C&R) típusú horgászvizeinken a halak kiemeléséhez szigorúan tilos használni halkiemelő fogót (lip-gripet)!

Fogd meg és engedd el (C&R) területi jegy, valamint gyermek területi jegy birtokában élő hallal, halszelettel horgászni szigorúan tilos a Szövetség kezelésben lévő vízterületeken

Horog nélkül szerelt segédbot - Pl.: marker úszó, etetőrakéta, halradar, stupek bejuttatása céljából történő - alkalmazása nem minősül horgászkészségnek, így az szabadon használható a Szövetségi vizeken. A segédbotot a horgász köteles a halászati őr felhívására egyértelműen bemutatni az ellenőrzéskor. A folyóvízen a szerelék bejuttatása történhet csónakkal, de Tilos a part menti növényzethez, vagy más part menti tárgyhoz rögzíteni!

A horgászhelyen kizárólag saját felelősségre lehet tartózkodni és horgászni. A Vas Megyei Horgász Szövetség a horgászvizeken bekövetkező balesetekért, megbetegedésekért, vagy anyagi károkért felelősséget nem vállal és nem fedezi az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket.

A Vas Megyei Horgász Szövetség kezelésében lévő valamennyi horgászvízen, ahol elektromos vezeték található a közvetlen közelében, illetve alatta horgászni tilos!

Éjszakai horgászat során a horgász a közvilágítástól függetlenül köteles kivilágítani horgászhelyét! 

Minden horgász köteles a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló  46/2001 (XII.27.) BM rendeletet betartani. A különös tekintettel az alábbi rendelkezéseket:

„…1. § (1) A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak), továbbá vízi létesítmények (csatornák) vizében (a továbbiakban együtt: szabad vizek) ….”

„… 5. § (2) .A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.

(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:

a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;

b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;

c) kikötők és veszteglőhelyek területén;

d) folyóvizeken….”

„…6. § (1) Aki jégen jégkitermelést folytat, vagy a halak oxigén ellátását biztosító, 1 négyzetméternél nagyobb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet 1 méteres magasságban elhelyezett, legalább 10-10 centiméter széles, piros-fehér csíkozású korláttal ellátni. A kihelyező a jégmentessé vált területet jelző eszközöket köteles eltávolítani a figyelmeztető jelzés elhelyezésére okot adó körülmény megszűnésekor.

(2) Aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet legalább 50 méterről jól felismerhető módon megjelölni, amelyhez a vízparton található természetes anyagokat (pl. nád, sáskéve, száraz ágak) is fel lehet használni.…”

A Vas Megyei Horgász Szövetség kezelésében lévő horgászvizeken a rendeletben felsoroltak betartása mellett, kizárólag saját felelősségre lehet léki horgászatot folytatni.

Balesetvédelmi okok miatt a vízparti munkák (kaszálás, fűnyírás, bozótolás) ideje alatt a horgász köteles szüneteltetni a horgászatot.

A Szövetség kezelésében lévő horgászvizeken kihelyezett törpeharcsacsapdák mellett horgászni szigorúan tilos.

A Szövetség kezelésében lévő horgászvizeken a kiépített mozgáskorlátozott horgászhelyeken bárki horgászhat, de fogyatékkal élő személy érkezésekor át kell adni a horgászhelyet.

Horgászvizekhez tartozó egyedi előírások.

 • Vízminőségvédelmi okok miatt a Szombathelyi Csónakázó-és horgász tavon, a Merseváti tőzeg tavon, a Kerkaszentkirályi Kerka-holtágon, Kerka-tavon, a Vasvári Csónakázó-tavon, a Rábasömjéni kavicsbánya-tavon, a Nagypiriti tavon, a Celldömölki tavon, a Püspökmolnári-tavon tilos a szoktató etetés. A csalogató etetés engedélyezett. (Pl.: etetőkosár, csúzli, egykezes gombóc). A felsorolt vízterületeken horgászatra kész állapotban max. 2 kg etetőanyagot tarthat magánál a horgász.
 • A területileg illetékes Halgazdálkodási Hatóságok határozatának értelmében 2015. január 01-től a Marcal folyó vasi szakaszán a törvényes horgászati tevékenység során, a vízterületre vonatkozó horgászrendben meghatározott mennyiségű halzsákmány megtartása engedélyezett. Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy a folyóból származó halak - a vörös iszap szennyezés miatt - egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért a halak megtartása és elfogyasztása kizárólag saját felelősségre történik. Az esetleges megbetegedésekért a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége felelősséget nem vállal.
 • A Szombathelyi Csónakázó-tavon a horgász köteles kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy tevékenységével ne zavarja a tó körül sétáló, futó személyeket és az egyéb szabadidős sportokat végzőket. A horgászhelyet úgy kell megválasztani, hogy a horgászbotokat és horgászládát, széket a sétányra kihelyezni nem lehet, mert az akadályozhatja a szabad közlekedést. A szabadhelyek függvényében a horgászhely kiválasztásánál az Árpád utca felöli horgászstégeket kell előnybe részesíteni. A Szombathelyi Csónakázó-tavon kizárólag horgászversenyeken engedélyezett a rakós versenybotos horgászat, egyéb időszakokban nem. A Szombathelyi Csónakázó-tavon kialakított új csónakházhoz tartozó kikötőn és annak közvetlen 20 méteres környezetében horgászni szigorúan tilos! Eseti jelleggel a Szombathelyi Csónakázó tavon rendezett horgászversenyek, sportesemények miatt a rendezőség a verseny helyszínén horgászati tilalmat rendelhet el. A versenyre nem nevezett horgász köteles a rendezőség által megjelölt időtartamban a kijelölt versenypályát szabadon hagyni a verseny zavartalan lebonyolítása érdekében. Bárminemű etetési és horgászati tevékenység szigorúan tilos a Szombathelyi Csónakázó-tó szigetéről. (A szabály megsértése azonnali horgászengedély bevonással jár.)
 • A gépkocsival a vízpartra behajtani szigorúan tilos a Merseváti tó külsővati oldalán.
 • A Magyarszecsődi tó déli nyugati végén (Körmend felől oldalon) kíméleti terület lett kialakítva és kijelölve, mely területen egész évben horgászni és az érintett félszigeten tartózkodni is szigorúan tilos!
 • A Magyarszecsődi tavon a kifolyó és a kihelyezett behajtani tilos tábla közötti területekre gépkocsival behajtani tilos!  A tó melletti földutak állagának megóvása érdekében - időjárás függvényében - sorompóval ideiglenesen lezárásra kerülhet a földút. A felázott földútra gépkocsival behajtani szigorúan tilos!
 • A Magyarszecsődi tó 8-as főút felőli félszigetére gépjárművel behajtani tilos!
 • Püspökmolnári Kavicsbánya- tavon a félszigetre gépkocsival behajtani tilos!
 • Gencsapáti-Perenyei  horgásztó: A horgásztóval szomszédos 0188/13 hrsz-u magántelken   horgászni tilos, kíméleti terület. Horgászni kizárólag a közút felőli oldalakon lehet. A Gencsapáti-Perenyei tavon a szigetről horgászni TILOS!
 • A Répcelak - Csánigi horgásztóhoz autóval történő behajtás tilos!
 • Répcelaki  -anyaggödör - tavon az alábbi feltételekkel lehet horgászni.
 • Minden halat - a törpeharcsa kivételével - a fogás után azonnal kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
 • Nagyméretű merítő szák valamint halmatrac („pontymatrac”) és a horogszabadító nélkül a horgászat nem kezdhető meg.
 • A Répcelaki tavon - műcsalival - pergetni és legyezni kizárólag lenyomott szakállú, vagy szakáll nélküli horoggal lehet.
 • A  Répcelaki tavon január 01 - április 30. között általános - műcsalis  - ragadozó halas tilalom van.
 • A tavon október 01 -március 31. között reggel 6.30 órától - 18.00 óráig, vagy a közvilágítás felkapcsolásáig lehet,  április 01-szeptember 30. között reggel 05.30 órától - 20.30 óráig, vagy a közvilágítás felkapcsolásáig lehet horgászni. Sötétben horgászni TILOS!
 • Tilos a tavon az élő csalihallal és halszelettel történő horgászat, a léki horgászat, és a csalihalfogó háló használata!
 • Horgászni esős, viharos időjárásban szigorúan Tilos a tavat keresztező nagyfeszültség alatt és közvetlen környezetében.  Parkolni kizárólag a kijelölt helyen lehet.
 • A halak szoktató etetése tilos!
 • A Máriaujfalui tavat tápláló Hársas patak folyásirány szerinti bal oldalán, továbbá a tavon a patak betorkollásától a bal oldalon 100 m-es szakaszon élőhelyvédelmi okok miatt, valamint a STRAND területén  tilos a horgászat, az etetés, stég, vagy horgászállás létesítése.
 • A Gersekaráti Sárvíz-tóra vonatkozó egyedi szabályok:
  • A Gersekaráti Sárvíz-tavon tilos a léki horgászat, és a csalihalfogó háló használata.
  • A két előtározón és a strand-camping-kikötő területén tilos a horgászat.
  • Horgászni kizárólag Gersakarát település felőli partoldalon szabad. Parkolni mindennemű motorizált járművel szigorúan tilos a vízpart és az út közötti zöld területen.
  • Gersekaráti Sárvíz-tó 58-as horgászhelyétől az előtározó gátjáig a nádban, illetve a betonozott horgászhelyeken tilos a horgászat!
  • Parkolni kizárólag a fűzfák közötti területen szabad.
  • Sátrazni kizárólag az ILLEMHELYEK (WC-k) előtti területen lehet.
  • A Gersekaráti Sárvíz-tó (vízérkód: 18-044-1-5) déli oldalának 7,5 hektáros szakasza a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), illetve a végrehajtására kiadott 2013. évi 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.)  alapján kíméleti terület. A kíméleti területen történő horgászat szigorúan TILOS. A Büntető Törvénykönyv 246.§-ban kimondja, hogy aki kíméleti területen halfogásra irányuló tevékenységet végez, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő!!! Kíméleti terület azonosító adatai:
   • 7,5 hektár
   • EOV koordináták:  ÉK: x: 182289.02 / y:475681.36
   •  DK: x: 182081.86 / y: 475687.98
   •  DNy:  x: 182029.00 / y: 475068.84
   • Ény:   x: 182094.07 / y: 475062.29
 • A Gersekaráti Sárvíz-tavon a Csengő patak befolyása felöli szakaszán a kerítéssel körbe zárt magánterületen kizárólag a telek tulajdonosok és az általuk feljogosított személyek jogosultak horgászni érvényes területi jegyek birtokában.
 • A Gersekaráti Sárvíz-tóra érvényes kiegészítő „behúzós” jeggyel az etetőhajó használata, illetve a behúzás 200 m távolságig engedélyezett! A behúzós horgászat során a kíméleti területen történő horgászat szigorúan TILOS!
 • Kerkafalvi Kéthatár-tó:
  • Tilos a tavon a léki horgászat és a csalihalfogó háló használata!
  • A tavon a szoktató etetés Tilos!
  • Az orrcsúcstól a faroktőig mért 50 cm-nél, vagy 5 kg-nál  nagyobb pontyot megtartani TILOS
  • A tó partján a NYUDUVIZIG előírásaival összhangban a következő egyedi szabályok vonatkoznak:
   • Mindennemű sátorverés – beleértve az aljazat nélküli speciális sátrakat - kizárólag kijelölt parkolóban, a víztől 15 méteres távolságban engedélyezett.
   • Tűzrakás kizárólag a kiépített tűzrakóhelyen lehetséges
   • A kijelölt parkoló mellett még a tóparttól 15 m-es távolságban lehet parkolni. Mozgáskorlátozottak számára engedélyezett közelebbi megállás is, amennyiben a parkolás nem jár a természet és a vízi létesítmények károsításával.
   • Felázott talaj esetén gépjárművel a tópartra behajtani tilos, a járművet a kijelölt parkolóban kell hagyni.
   • A gátakon kizárólag NYUDUVIZIG engedélyével rendelkező személyek, valamint rendészeti feladatokat ellátó személyek közlekedhetnek
   • A tó déli végén kíméleti terület van kijelölve, mely területen egész évben horgászni tilos!
 • A Kerkaszentkirályi Kerka holtágon és a Kerka tavon:
  •  a kifogott halat a horgász a fogási napló mellett – a horgászat befejeztével - köteles beírni az erre rendszeresített tóparti „beíró füzetbe”. (a szigetre vezető híd mellett található)
  • a táblával kijelölt kíméleti területen tilos horgászni.
  • A pergetés a holtágon kizárólag október 1-től január 31-ig engedélyezett.
  • Tilos a léki horgászat, és a csalihalfogó háló használata!
  • Az orrcsúcstól a faroktőig mért 50 cm-nél, vagy 5 kg-nál  nagyobb pontyot megtartani TILOS
 • Vadása-tó:
  • Tilos a lékhorgászat, az élővíz bármilyen formában, módon és eszközzel való szennyezése, a vízi járműről való horgászat, engedély nélküli horgászstég, illetve móló építése.
  • A halak szoktató etetése bármilyen formában tilos.
  • A horgász által elfoglalt horgászhelynek és közvetlen környezetének tisztának kell lenni. A horgásznak a horgászat előtt és után gondoskodnia kell a szemét összeszedéséről, illetve elszállításáról.
  • A strand területén turisztikai főszezonban, azaz június 01- augusztus 31. között szigorúan tilos a horgászat.
  • A Vadása tó gátjain tilos a horgászat.
 • Lukácsházi Abért I. - II. tavon horgászni az alábbi feltételekkel lehet:
  • Minden halat - a törpeharcsa kivételével - a fogás után azonnal kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
  • Nagyméretű merítő szák valamint halmatrac („pontymatrac”) és horogszabadító nélkül a horgászat nem kezdhető meg. Csalihalfogó háló használata szigorúan TILOS!
  • Az Abért I.-II. tavon január 01 - április 30. között általános - műcsalis  - ragadozó halas tilalom van.
  • Az Abért I-II. tavon október 01 -március 31. között reggel 6.30 órától - 18.00 óráig, vagy a közvilágítás felkapcsolásáig lehet, április 01-szeptember 30. között reggel 05.30 órától - 20.30 óráig, vagy a közvilágítás felkapcsolásáig lehet horgászni. Sötétben horgászni TILOS!
  • Az Abért I.-II tavon - műcsalival - pergetni és legyezni kizárólag, lenyomott szakállú, vagy szakáll nélküli horoggal lehet.
  • Az Abért I-II. tavon tilos az élő csalihallal és halszelettel történő horgászat, valamint a léki horgászat!
  • Az Abért I. tó teljes területen horgászható pergetve és legyezve, de a pergetésen és a legyezésen kívül más horgászmódszer alkalmazása kizárólag a Gyöngyös patak felöli két oldalon lehetséges. (A parkoló melletti részen és a két tó közötti gáton tilos a pergetésen és a legyezésen kívül minden más módszerrel történő horgászat.)
 • Az Abért II. tavon - mindenféle módszerrel - kizárólag a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kijelölt partszakaszokon lehet horgászni. /Tábla jelzi/ Az Abért II. tavon a főút felöli partszakaszon horgászni tilos!
  •  Gépkocsival a töltésen tartózkodni tilos és kizárólag az Abért I-II-es tó mellett kijelölt parkolóban lehet elhelyezni a gépjárművet. A tó melletti utakra és töltésekre a ki-be pakolás idejére sem lehet gépjárművel behajtani. A közlekedési szabályok megszegése a területi jegy bevonásával jár!
  • A halak takarmányozó etetése tilos!
 • Pinkamindszenti tavon az alábbi feltételekkel lehet horgászni:
  • Minden halat - a törpeharcsa kivételével - a fogás után azonnal kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
  • A Pinkamindszenti tavon - műcsalival - pergetni és legyezni kizárólag lenyomott szakállú, vagy szakáll nélküli horoggal lehet.
  • Nagyméretű merítő szák valamint halmatrac („pontymatrac”) és a horogszabadító nélkül a horgászat nem kezdhető meg.
  • A tavon január 01 - április 30. között általános - műcsalis  - ragadozó halas tilalom van.
  • A Pinkamindszenti tavon október 01 -március 31. között reggel 6.30 órától - 18.00 óráig, vagy a közvilágítás felkapcsolásáig lehet, április 01-szeptember 30. között reggel 05.30 órától - 20.30 óráig vagy a közvilágítás felkapcsolásáig lehet horgászni. Sötétben horgászni TILOS!
  • Tilos a tavon az élő csalihallal és halszelettel történő horgászat, a léki horgászat, és a csalihalfogó háló használata!
  • Horgászni a főút felöli oldalon és a víztorony (hidroglóbusz) felöli partszakaszokon lehet horgászni. A szomszédos mezőgazdasági terület felöl horgászni tilos!
  • Gépkocsival parkolni kizárólag a főút melletti kijelölt parkolóban, illetve a víztorony (hidroglóbusz) melletti füves területen lehet.  A közvetlen vízparton parkolni szigorúan tilos!
  • A halak szoktató etetése tilos!
 • Celldömölki park-tavon (C&R) az alábbi feltételekkel lehet horgászni:
  • Minden halat - a törpeharcsa kivételével - a fogás után azonnal kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
  • Nagyméretű merítő szák, valamint halmatrac („pontymatrac”) és a horogszabadító nélkül a horgászat nem kezdhető meg.
  • A tavon - műcsalival - pergetni és műlegyezni kizárólag lenyomott szakállú, vagy szakáll nélküli horoggal lehet, a vízterületen korábban helyet foglaló horgászok zavarása nélkül.
  • A tavon január 01 - április 30. között általános - műcsalis - ragadozó halas tilalom van.
  • A tavon október 01 -március 31. között reggel 6.30 órától – 18.00 óráig, vagy a közvilágítás felkapcsolásáig lehet, április 01-szeptember 30. között reggel 05.30 órától – 20.30 óráig, vagy a közvilágítás felkapcsolásáig lehet horgászni. Sötétben horgászni TILOS!
  • Tilos a tavon az élő csalihallal és halszelettel történő horgászat, a léki horgászat, és a csalihalfogó háló használata!
  • A halak szoktató etetése tilos!
 • Vaskeresztesi Horgász-tavon (C&R) az alábbi feltételekkel lehet horgászni:
  • Március 01-Október 31. között horgászni 1 db bottal, botonként maximum 1 db egyágú horoggal lehet, bármely módszerrel.
  • November 01-Február 28. (február utolsó napja) között horgászni kizárólag 1 db bottal, szakáll nélküli horoggal szerelt – műcsalis -  pergető és legyező  módszer engedélyezett. Mindennemű gumi műcsali (twister, grub, worm, rák, gumihal, stb.) használata  TILOS! A műcsalis horgászat során csomómentes, vagy gumírozott merítő szák használata kötelező! A kifogott halat óvatosan kell megszabadítani a horogtól, és a lehető leghamarabb – kerülve a kézzal való érintését -  vissza kell engedni a vízbe, valamint lehetőség szerint ércsipesszel, fogóval történjen a horog kiakasztása.
  • Minden halat - a törpeharcsa kivételével - a fogás után azonnal kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
  • Horgászni napkeltétől napnyugtáig, vagy a közvilágítás felkapcsolásáig lehet! Sötétben horgászni TILOS!
  • A tavon tilos az élő csalihallal és halszelettel történő horgászat, valamint a léki horgászat!
  • A merítőszák és horogszabadító használata kötelező.
  • A horgásztavon a kiépített mozgáskorlátozott horgászhelyen bárki horgászhat, de fogyatékkal élő személy érkezésekor át kell adni a horgászhelyet a részére!
  • A tavon minden halfogásra alkalmas háló (merítőszák kivételével) használata tilos.
  • További esetleges időszakos rendszabályokról, méretkorlátozásokról, egyebekről a Vas Megyei Horgász Szövetség munkatársaitól és a tó területén elhelyezett hirdetőtáblán kaphat bővebb információt.
 • A Rába folyó alábbi szakaszain tilos a horgászat:
  • Az Ikervári Rába folyón levő duzzasztómű területén, valamint előtte és utána 50-50 méteren belül.
  • Az Ikerváron található hallépcső teljes területén tilos a tartózkodás és a horgászás.
  • Ikerváron a 0467/2 hrsz-ú alvíz csatornán az erőműtől a Csörnöc-patak betorkollásáig szigorúan tilos tartózkodni és horgászni.
  • Tilos a horgászat az Ikervári Patkó tavon, hrsz. 0366, illetve az Ikervári két holtágon. 
  • Az Ikervári műcsatornán az uszadék terelőtől a beeresztő zsilipig mindkét partoldalon, illetve a
  • beeresztő zsilip alatti betonteknő végéig.
   • Az Ikervári műcsatornán levő vizierőmű bekerített területén, valamint előtte és utána 50-50 méteren belül.
  • Az Ikervári műcsatorna töltésén –és töltéslábánál (közforgalomtól elzárt magántulajdonú területeken)  a gépkocsi közlekedés és parkolás tilos, horgászni megfelelő életmentő eszköz birtokában lehet. /mentőmellény, mentőöv, dobókötél.
  • A Körmendi Rába folyón a duzzasztónál, és az erőműnél 50-50 méteren belül.
  • A Magyarlak-Csörötneki Rába folyó szakaszán a műtárgyaktól 50-50 méteren belül.
  • Horgászállások építése szigorúan tilos minden műcsatornán. 
  • A nicki erőmű területén lévő hallépcsőn /üzemi terület/ .
 • Rába folyó nicki duzzasztó és a Ragyogó híd közötti szakaszán:
  • Horgászcsónakok számára veszteglőhely kizárólag a nicki duzzasztó kikötőjében engedélyezett.
  • 5 KW-nál nagyobb teljesítményű motoros vízi jármű nem üzemeltethető.
  •  Horgászati tilalom alá esik a Kenyeri hallépcső, valamint a nicki duzzasztó és a Kenyeri erőmű üzemi területe (körbezárt sziget területe is).
  • Rába folyó nicki kikötőjétől a duzzasztóig szigorúan tilos a sátrazás, kempingezés!
  • Az ÉDUVIZIG előírásai a Nicki gát körüli Rába szakaszra:
   • A Nicki duzzasztógát alatti szakaszon, a jobb parton, a műtárgytól számított 50 méteres távolságon kívül, a mederben lévő kő-védműig a horgászat megengedett, a szemetelés, sátorozás, tűzrakás tilos! A partszakasz megközelítése a kőszóráson keresztül, illetve a horgászat a kőszóráson tilos!
   • A duzzasztó jobb parti felvízén a vezértöltés és a holtág közti szakasz horgászható, a fenntartósávra gépjárművel behajtani tilos!
   • A duzzasztó feletti bal parton a gáttól számított 50 métertől a csónakkikötőig terjedő szakasz horgászható! A parkolás nem járhat a forgalom akadályozásával!
   • A csónakkikötő és a Kis-Rába beeresztő zsilip közti szakaszon a horgászat tilos!
   • A védtöltésen történő közlekedés minden esetben engedélyhez kötött, részletes információ itt található: http://www.eduvizig.hu/content/t%C3%B6lt%C3%A9skorona-haszn%C3%A1lati-rendje
 • Rába folyó (nicki) kenyeri holtága a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 9. §.-a, illetve a végrehajtására kiadott 2013. évi 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) 4. §.-a alapján kíméleti terület. A kíméleti területen történő horgászat szigorúan TILOS. A Büntető Törvénykönyv 246.§-ban kimondja, hogy aki kíméleti területen halfogásra irányuló tevékenységet végez, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő!!!

 Holtág azonosító adatai:

-  Helyrajzi száma a területnek: Kenyeri 0190/8

-  Nagysága a vízfelületnek 139,94 mBf-i üzemvízszintnél : 13 680 m2, azaz 1,37 ha

-  EOV koordináták: 497 930 és 228 211 

-  GPS koordináták: Észak: 47,380260773  Kelet: 17,033331945

 • A Pinka patak pornóapáti holtágán (0151 hrsz, 0106/6 hrsz) egész évben tilos horgászni, kíméleti terület!
 • A Répcén a góri árvízi tározó völgyzárógát alvizi 5 m-es és felvizi 50 m-es szakaszán tilos a horgászat.
 • Gyöngyös patak :
  • Sebes pisztráng tanösvény:
   • Kőszeg város határában lévő Gulner-malomtól a Lukácsházi Önkormányzati parkolóig terjed, amelyet „P” tábla jelez. A patak ezen szakaszán a folyásirány szerinti jobb parton bármely halfogásra alkalmas eszköz birtokában tartózkodni, illetve horgászni tilos!
   • Kizárólag a folyásirány szerinti bal parton lehet csak horgászni! A tanösvény területén kizárólag 1 db. bottal és 1 db. egyágú szakáll nélküli horoggal szabad horgászni. Horgászmódszerként a műlegyező és pergető horgászmódszer alkalmazható, kizárólag műcsalival mindenféle kapásjelző használata nélkül. 
   • Merítőszák, vagy vizes textília és horogszabadító használata kötelező! A horgászat csak a felsorolt eszközök birtokában kezdhető el.
   • A tanösvényhez tartozó vadvízi szakaszon minden kifogott halat kíméletes horogszabadítás után azonnal vissza kell engedni a vízbe
  • ​​​UJ-EBERGÉNYI KASTÉLYSZÁLLÓ:
   • A Gyöngyös patak  Új-Ebergényi kastélyszállónál levő  területén  kizárólag 1 db. bottal és 1 db. egyágú szakáll nélküli horoggal szabad horgászni a kastély nyitvatartási idejében - kivéve rendezvények alkalmával - külön területi jegy váltása nélkül.
   • Horgászmódszerként a műlegyező és pergető horgászmódszer alkalmazható, kizárólag műcsalival mindenféle kapásjelző használata nélkül. 
   • Merítőszák, vagy vizes textília és horogszabadító használata kötelező! A horgászat csak a felsorolt eszközök birtokában kezdhető el.  A  teljes szakaszon  minden kifogott halat kíméletes horogszabadítás után azonnal vissza kell engedni a vízbe.

2./ A Vas és Zala vármegyei folyóvizek közül a Rába folyó, Lapincs, Strém, Pinka, Répce, Gyöngyös, Kerka, Lendva egyes szakaszai határvíznek minősülnek, melynek körzetébe a határrend  betartása kötelező. Tilos az államhatár megjelölésére szolgáló határjelek megrongálása, elmozdítása, vagy áthelyezése. Az ilyen jellegű cselekmények észlelése esetén a Vas vármegyei Rendőrfőkapitányság határrendészeti szervét kell értesíteni. Telefon: +36(94)521-011.   A felsorolt Zala vármegyei határrendsértések esetén a magyar Határőrizeti szervet értesíteni kell. Telefon: +36(92)504-300

Az államhatár az EU Parlament és Tanács 562/206/EK Rendeletében (Schengeni Határellenőrzési Kódex) meghatározott szabályok szerinti bármely ponton át lehet lépni anélkül, hogy személyellenőrzésre kerülne sor, azonban a szomszéd állami területén engedély hiányában végzett jogosulatlan horgászati tevékenységért a felelősséget a horgász viseli. Tilos bármilyen tárgy - így az úszós, fenekező és műcsalis horgászszerelék államhatáron történő átdobása. Tilos vízi járművel tudatosan, vagy a víz, szél sodrása következtében államhatáron átkerülni.

3./ Szövetségi területi engedéllyel rendelkezők: Amennyiben a területi jegyen, vagy horgászrendi kivonaton nem került feltüntetésre a mennyiségi korlátozás, a következő korlátozások az irányadóak:

Felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász: 2 db. horgászbottal horgászhat, maximum botonként 2 db. horoggal, de kivételt képez a gyárilag 3 db horoggal szerelt műcsalik használata. Méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként naponta 2 db, összesen 5 db. heti szinten 6 db tartható meg. Éves szinten összesen 40 db nemeshal tartható meg - darabszámtól függetlenül - max. 80 kg összmennyiségben. Amennyiben ezt az éves nemeshal kvótát elérte, új területi jegy, vagy kvóta jegy váltása kötelező, ha továbbra is horgászni kíván a Szövetségi vizeken. Egyéb halból naponta maximum 5 kg tartható meg, amelyet a horgászat befejeztéig a vízben saját szákban kell tartani. Egyéb halból évente összesen 80 kg tartható meg felnőtt területi engedéllyel.

Ifjúsági –és kedvezményezett (ifjúsági, oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója /iskolalátogatási igazolással/, horgászfeleség, 70 éven felüli, fogyatékkal élő)  területi jeggyel rendelkező  horgász: 1 db. horgászbottal horgászhat, maximum 2 db horoggal, de kivételt képez a gyárilag 3 db horoggal szerelt műcsalik használata. Méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként naponta 1 db, összesen 3 db. heti szinten 6 db., tartható meg. Éves szinten összesen 20 db nemeshal tartható meg - darabszámtól függetlenül - max. 40 kg összmennyiségben. Amennyiben ezt az éves nemeshal kvótát elérte, új területi jegy, vagy kvóta jegy váltása kötelező, ha továbbra is horgászni kíván a Szövetségi vizeken. Egyéb halból naponta maximum 5 kg tartható meg, amelyet a horgászat befejeztéig a vízben saját szákban kell tartani. Egyéb halból évente összesen 40 kg. tartható meg ifjúsági területi engedéllyel.”

Gyermek éves területi engedéllyel 14 éves korig: 1 db. horgászbottal és 1 db egyágú  horoggal horgászkészség megkötése nélkül horgászhat. Méretkorlátozás alá eső nemeshalból havonta 1 db. tartható meg. Gyermek területi engedéllyel egyéb halból naponta maximum 3 kg, évente 40 kg tartható meg. Éves és 24 órás gyermek területi engedéllyel kizárólag - felnőtt személy felügyeletével - reggel 6.00 órától - 20.00 óráig lehet horgászni.

Amennyiben a területi jegyen, vagy az elektronikus horgászrendi kivonaton került feltüntetésre az éves mennyiségi korlátozás nemeshalból, akkor a területi jeggyel engedélyezett éves nemeshal kvóta elérését követően új területi jegy, vagy kvóta jegy váltására kötelezett az engedély birtokosa, ha továbbra is horgászni kíván a Szövetségi vizeken.

Amennyiben a horgász a kifogott és megtartani kívánt nemeshallal még nem éri el az éves megengedett darabszám kvótát, de a kifogott hal súlya már meghaladja a területi jeggyel megengedett évi súlykvótát, abban az esetben az a hal még megtartható.

Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Szövetségi területi jegy(ek) váltásától - a cselekmény súlyától függően - max. 5 év időtartamra eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a Szövetség vaskeresztesi központjában kaphat újra Szövetségi területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Szövetségünk honlapján tájékozódhatnak a horgászok.

 

 

A következő szabálysértések, bűncselekmények elkövetőit a következő jegyváltástól történő eltiltási szankciókkal sújtanánk a Szövetségi kezelésben lévő vízterületek vonatkozásában. Cselekmény

 

 

Területi jegy váltástól való eltiltás

Bűncselekmény (nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás)

5 év

Felső méretkorlátozás megsértése (Pl.: extra ponty megtartás):

5 év

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata:

Az eltiltás idejének duplája, de legalább 2 év

Nagytestű élő hal szállítása vagy annak kísérlete:

5 év

Tilalmi idővel védett hal megtartása:

2 év

Darabszám-korlátozás megsértése:

1-5 év

Alsó méretkorlátozás megsértése:

1-3 év

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, egy, vagy több hal beírásának elmulasztása)

1-3 év

A megengedettnél jelentősen több készség használata:

1-3 év

 

Ismétlődés:

- Amennyiben a horgász a fent felsorolt, kirívónak minősített cselekmények közül egyszeri elkövetése és büntetése után újra elköveti bármelyiket, második alkalommal az eltiltás az itt leírtak duplájára emelkedik.

- Amennyiben a horgász a fent fel nem sorolt szabálytalanságok miatt kap büntetést, majd az azt követő 3 éven belül bármely más szabálytalanságot elkövet, 2 éves eltiltásra számíthat.

A Szövetség kezelésben lévő vízterületen, aki „Fogd meg és engedd el” (C&R) típusú horgászjeggyel halat tart meg – a törpeharcsa kivételével - az a szabálysértést követő 5 évben a Szövetségi kezelésben lévő vízterületekre nem válthat éves területi engedélyt.

Felnőtt napi területi jeggyel  - 24 óra alatt - méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként 2 db, összesen 5 db.,  egyéb halból maximum 5 kg tartható meg.

Ifjúsági napi területi jeggyel  - 24 óra alatt - méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként  1 db, összesen 3 db., egyéb halból maximum 5 kg tartható meg.

Gyermek napi területi jeggyel  - 24 óra alatt - méretkorlátozás alá eső nemeshalat megtartani nem lehet! Kizárólag  egyéb hal tartható meg maximum 3 kg.

Felnőtt heti területi jeggyel  - méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként heti 6 db, összesen 12  db., egyéb halból hetente maximum 12 kg tartható meg. (A heti jeggyel naponta nemeshalból fajonként 2 db, összesen 5 db.,  egyéb halból maximum 5 kg tartható meg a heti kvóta elérésig.)

Állami horgászengedély (fogási napló) elvesztése esetén új területi engedély váltása kötelező!

„Nemeshal” fogalom magyarázata: Mind azon halak, amelyek a Szövetség kezelésében lévő vízterületeken méretkorlátozással és/vagy tilalmi időszakkal rendelkeznek. (Pl.: csuka, ponty, amur, szivárványos pisztráng…stb) Nem számít nemeshalnak a domolykó, a paduc, a csapósügér.

Szövetségi vízterületeken érvényes egyedi szabályok.

 • A compó legkisebb megtartható mérete 30 cm  / napi 2 db tartható meg. ./
 • A sebes és szivárványos pisztráng legkisebb megtartható mérete 30 cm  /napi 2 db tarható meg/
 • A paduc és domolykó legkisebb megtartható mérete 25 cm  /napi 3 kg. tartható meg./
 • A csapósügér legkisebb megtartható mérete 20 cm  /napi 3 kg. tartható meg/
 • Az amur legkisebb megtartható mérete: 40 cm / napi 2 db tartható meg/
 • Az orrcsúcstól a faroktőig mért 50 cm-nél nagyobb pontyot megtartani TILOS az állóvizeken és a folyóvizeken egyaránt! A felső méretkorlátozást meghaladó pontyot a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.
 • A halak védelme érdekében fényképezésnél/videózásnál a horgász köteles a halat a lehető legalacsonyabban tartani a kezében. A nagytestű halak védelme érdekében mérlegelésnél törekedni kell a gyors és halak számára legkíméletesebb megoldások választására. A halakkal történő nem megfelelő bánásmód esetén a halászati őr figyelmeztetést követően a területi jegyet bevonhatja.

Méretkorlátozással védett halfajjal (Pl.: sebes pisztráng, domolykó) tilos csalizni a Szövetség kezelésében lévő vízterületeken.

A Szövetség kezelésében levő vizekről mennyiségi korlátozás nélkül engedélyezett a törpeharcsa elvitele.

A kifogott és megtartott nemeshal tömegét a fogás után egyedenként azonnal a dátum és az óra, perc pontos feltüntetésével vele azonos sorba kell bejegyezni.

Az egyéb hal tömegét a horgászhely elhagyásakor a fogási naplóba kötelezően be kell jegyezni.

A fogási napló kizárólag golyóstollal vezethető, esetleges javítás áthúzás után csak külön sorban végezhető.

4./ A Szövetség kezelésében lévő állóvizeken ponty fajlagos fogási tilalom nincs, kivéve a két környezetvédelmi területen levő vízterületet:

 • Hársas tó – Máriaujfalu.
 • Vadása tó előtározóval együtt - Hegyhátszentjakab.

A felsorolt vizeken a ponty fajlagos fogási tilalma esetén az állami előírásokat kell alkalmazni. A felsorolt kettő környezetvédelmi területen levő tavon mindennemű szoktató etetés tilos! A haltelepítések időpontjától időszakos általános fogási tilalmat rendelhet el a Szövetség, amelyet a www.vasivizeken.hu oldalon, valamint az érintett vízterület mellett hirdetménnyel köteles jelezni.

5./ Az a horgásztárs, aki a horgászközösségről (Pl.: egyesületi vezető, halászati őr, stb), más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el és az ide vonatkozó hatályos törvényi előírások mellett  a halászati őr jogosult a területi jegyét azonnal bevonni horgászközösségben tett etikátlan magatartása miatt. A halászati őr feljelentése alapján a Szövetség a horgásztárs ellen fegyelmi eljárást kezdeményez az érintett horgász egyesületénél.

A Szövetség vízterületein kifogott rekord méretű halfajok fényképes bejelentését a Szövetség elérhetőségeire várjuk egész évben folyamatosan. A bejelentésben kérjük rögzíteni a horgász nevét, egyesületét, halfaj megnevezését, fogás időpontját, helyszínét, kifogott hal súlyát, fogás körülményeinek rövid leírását. Tárgyév november 30-ig beérkezett rekordfogások bejelentői között 1 db következő évre érvényes Szövetségi szolgálati területi jegyet sorsolunk ki. Jelen Horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Horgászrendje az irányadó.

Vaskeresztes, 2024. január 1.

Seregi Miklós s.k.

        elnök                                              

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK VAS MEGYEI SZÖVETSÉGE

9795 Vaskeresztes, 165/4 hrsz.
Tel.: 06/94-506-835 Tel:06/70-33-99-703
e-mail: info@vasivizeken.hu

Halőri elérhetőségek:

Celldömölk: 06/70-33-99-704 / Körmend: 06/70-33-99-705  / Szombathely: 06/70-33-99-706  / 06/30-65-81-422

Gersekarát Sárvíz-tó:  06/70-33-99-713;

Abért tavak és Szombathely térségi vízterületek:

06/70-774-45-58; 06/30-82-64-958

        

Letölthető dokumentumok
Közösség
Elérhetőség

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
Cím: 9795 Vaskeresztes 165/4 hrsz.
Tel: +36 94 506 835
Fax: +36 94 506 836
Mobil: +36 70 33 99 703
Email: info@vasivizeken.hu
Web: www.vasivizeken.hu

Időjárás

Szombathely

15.92°  Páratartalom: 96%