Széchenyi Terv Plusz

Nyereményjéték Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Facebook-oldalán meghirdetésre kerülő nyereményjátékokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokról

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szervező) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint tájékoztatja a Facebook-oldalán meghirdetett nyereményjátékon résztvevő természetes személyeket (Játékos, illetve Nyertes) a játék lebonyolításához, valamint a nyeremény átadásához szükséges egyes személyes adataik kezelésének rendjéről és a jogérvényesítési lehetőségekről.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Adatkezelő megnevezése:

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége

Postai címünk:

9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.

E-mail címünk:

info@vasivizeken.hu

Telefonszámunk:

+3694506835

Adatvédelmi tisztviselőnk neve:

HANGANOV Kft.

Elérhetősége:

dpo@hanganov.hu

1. A Tájékoztató tárgya, az adatkezelés célja:

A nyereményjátékokhoz (a továbbiakban úgy is, mint: Játék) kapcsolódó adatkezelések célja: a sorsolás lebonyolítása, továbbá a nyertes személyek esetében a nyertesek értesítése, a nyeremény átvételének lehetővé tétele.

2. Az Adatkezelő:

A tájékoztató tárgyát képező tevékenységekkel összefüggő személyes adatok kezelője az Adatkezelő, mint Szervező. Adatkezelő felelős az általa kezelt személyes adatok körének meghatározásáért, az adatkezelés jogalapjának, céljának, az adatkezelés eszközeinek, módjának jogszerűségéért, valamint az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesüléséért.

3. Az adatkezelés jogalapja:

A nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremények átadása érdekében történő adatkezelés jogalapja: a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről - általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja (a Játékban való részvétel, a sorsolás és a nyeremény átadásának lehetővé tétele).

4. A kezelt személyes adatok köre:

A kezelt adatok köre:

Játékosok esetén (részvétel): a Facebook profilban használt név, a Nyerteseknél ezek mellett: vezetéknév, keresztnév, személyi igazolvány száma, telefonszám, e-mail-cím.

5. Adatfeldolgozás:

A Szervező az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6. Adatbiztonság:

A Szervező köteles gondoskodni az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A Munkáltató törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelését olyan technikai (információ-biztonsági) és szervezési intézkedések alkalmazásával végezze, amelyek a személyes adatok biztonságát megfelelően biztosítják.

7. Az adatkezelés időtartama:

A résztvevő játékosok személyes adatait Szervező – az egyenlő bánásmód bizonyíthatósága érdekében is – a nyertesek kisorsolását követő 5 évig kezeli.

8. Adattovábbítás:

Adattovábbítás csak állami ellenőrző szervek kérésére, jogszabályi vagy hatósági kötelezés alapján történhet.

9. Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

A játékos bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, saját magára vonatkozó személyes adatokról a megadott elérhetőségeken. Szervező Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékosra vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A játékos bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

A Szervező törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a törlést Játékos kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, az adat törlését a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Játékost, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám:

+3613911400

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál nyújthatja be, amelyről további információkat a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon találhat.

Közösség
Elérhetőség

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
Cím: 9795 Vaskeresztes 165/4 hrsz.
Tel: +36 94 506 835
Fax: +36 94 506 836
Mobil: +36 70 33 99 703
Email: info@vasivizeken.hu
Web: www.vasivizeken.hu

Időjárás

Szombathely

8.88°  Páratartalom: 82%