Széchenyi Terv Plusz

Horgászvizsga szabályzat

A horgászvizsgáztatás részletes szabályzata

Adatvédelem
Az állami horgászvizsgáztatásban résztvevőket kötik az adatvédelemmel összefüggő jogszabályi előírások. A horgászvizsgára jelentkezők (a továbbiakban: vizsgázó) személyes adatait a vizsgáztatásban részt vevők kizárólag a vizsga alkalmával történő azonosítás céljából használhatják fel. A vizsgáztatásban részt vevők tudomásul veszik, hogy az így megszerzett adatokat bizalmasan kell kezelni és gondoskodni kell azok jogszabályban foglalt védelméről.


Felelősség és jogosultság
Az állami horgászvizsgáztatást – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 40. § (9) bekezdése alapján – a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: horgászszövetség), illetve az általa – írásbeli megállapodás útján – horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet (a továbbiakban: horgászszervezet) végezheti.
Horgászvizsgáztatásban való közreműködésre kizárólag az a szervezet vonható be, amely a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 21. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz, és a megfelelést igazoló dokumentumokat a horgászszövetséghez benyújtotta.
A vizsgáztatásba bevont horgászszervezet köteles kéthavonta legalább egy állami horgászvizsga megtartásáról gondoskodni.
A horgászvizsga zökkenőmentes lebonyolítása a vizsgaszervező felelőssége.
A horgászvizsga bizottság elnöke és a bizottság tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul betartani.
A vizsgázó a vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg tudomásul veszi a horgászvizsgával kapcsolatos jogszabály által megállapított kötelezettségeit, az azok megszegésével járó jogkövetkezményeket és a jelen vizsgaszabályzatban foglaltakat.

A vizsgára történő jelentkezés és feltételei
Állami horgászvizsgát a horgászszövetség, illetve az általa a vizsgáztatásba bevont horgászszervezet által meghirdetett vizsganapon lehet tenni. Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött személy jelentkezhet. Amennyiben a vizsgázó személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájáruló nyilatkozatot.​
A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés további feltétele a horgász regisztráció elvégzése, amit a www.horgaszjegy.hu oldalon, vagy egyesületi jegyértékesítő ponton lehet intézni. A horgászvizsgára KIZÁRÓLAG a www.hogaszjegy.hu oldalon belépve (Tagságok és engedélyek menüponton belül a vizsgák almenü alatt) lehet regisztrálni a vizsgára jelentkező személy profiljában. Telefonon és e-mailben nem tudunk jelentkezéseket elfogadni! Fontos tudni, hogy ha a meghirdetett vizsgaidőpontok betelnek, akkor automatikusan már nem elérhetőek a vizsgaidőpontok és azokra jelentkezni nem lehetséges. A szabad vizsgahelyekre a vizsgát megelőző nap 12 óráig lehet regisztrálni.
Az állami horgászvizsga díjmentes.

A vizsgát megelőző teendők
A vizsga napján, annak megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke köteles megnyitni a vizsga jegyzőkönyvet és megbizonyosodni arról, hogy a vizsgabizottság minden tagja jelen van, továbbá, hogy a vizsga kiírása, a vizsgázni kívánó személyek jelentkezése a vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen vizsgaszabályzatnak megfelelően történt.
Az elnök köteles megnyilatkoztatni a vizsgabizottság tagjait arról, hogy fennáll-e összeférhetetlenség bármely vizsgára jelentkezett személlyel szemben. Amennyiben összeférhetetlenség állapítható meg valamelyik vizsgabizottsági tag esetében, úgy annak tényét rögzíteni kell a vizsga jegyzőkönyvben. Amennyiben szóbeli vizsgáztatás is történik, az összeférhetetlenséggel érintett bizottsági tag az összeférhetetlenséggel érintett vizsgázó szóbeli felelete alatti időtartamra köteles elhagyni a vizsgahelyszínt.
Ezt követően kerül sor a vizsgázni kívánó személyek szólítására és a személyek azonosítására, melynek ellenőrzése valamely érvényes személyazonosító okmány vagy Magyar Horgászkártya bemutatásával történhet. A 14. életévüket be nem töltött vizsgázni kívánó személyek személyazonosságának igazolására az diákigazolvány is elfogadható.

A vizsgázói magatartás
A vizsgázó köteles a jelen szabályzatban foglaltakat betartani és az általános viselkedési normáknak megfelelni. A vizsgázó nem megfelelő vizsgázói magatartása azonnali kizárást von maga után. Nem megfelelő vizsgázói magatartáson értendő a vizsga rendjének megzavarása, így minden olyan tevékenység, illetve arra irányuló szándék, amellyel jogosulatlan előnyhöz juthat a vizsgázó vagy vizsgatársa.
A vizsgázó köteles személyazonosságát hitelt érdemlő módon (a vizsga napján érvényes személyazonosító okmány, diákigazolvány, Magyar Horgászkártya) igazolni. Amennyiben a vizsgázó személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a vizsgabizottság elnöke további arcképes igazolvány bemutatására köteles felszólítani a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a felhívásra egyéb személyazonosságot igazoló okmányt felmutatni nem tud, úgy a vizsgázó vizsgára nem bocsátható.


Vizsgakötelezettség alóli mentesülés
Állami horgászvizsgával egyenértékűnek minősül az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá az olyan államban tett vizsga, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
A Hhvtv. 40. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.
A Hhvtv. 40. § (5) bekezdése szerint az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon vak vagy gyengénlátó személy, aki ezen állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. A horgászvizsga alóli mentességet az állami horgászvizsga bizottság számára hitelt érdemlően, a mentesség alapját bizonyító – pl. szakorvosi vagy egyéb, a tartósan fennálló súlyos fogyatékosságot igazoló hivatalos dokumentum vagy annak hitelesített másolata – igazolás benyújtásával kell igazolni.
A Vhr. 21. § (11) bekezdése alapján a horgászszövetség, illetve az általa horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet az elvesztett vagy megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítványt – nyilvántartási adatai alapján – megismételt vizsgakötelezettség nélkül, díjmentesen pótolja.

A horgászvizsga
A horgászvizsga online tudásszint felmérésére szolgáló feleletválasztós kérdésekből illetve a hazánkban előforduló halfajok képről történő felismeréséből áll.
 

A vizsga menete
Miután a bizottság elnöke az elektronikus vizsgajegyzőkönyvben rögzítette a jelenlévők pontos számát és alapadatait (név, születési hely és idő, anyja neve), megnyitja a vizsgát, majd a vizsgáztatásra alkalmas szoftver elindításával veszi kezdetét. 
A bizottság elnöke tájékoztatja a résztvevőket, hogy kötelessége figyelmeztetés nélkül kizárni a vizsgáról az alábbi cselekmények elkövetőit:
• aki vizsga közben olyan elektronikus eszközt használ, amelyen bármilyen, a horgászvizsgán használható ismeretanyag található, ami tisztességtelen előnyhöz juttathatja annak használóját,
• aki más vizsgázóval akár szóban, akár írásban kommunikál.


Minden vizsgázónak a Szövetségünk által a vizsga idejére biztosított tableten kell a feltett vizsgakérdéseket egy online tudáspróba keretében megválaszolni.
A kitöltést követően a rendszer jelzi az elért pontszámot és értékeli automatikusan a vizsgát sikeresre, vagy sikertelenre. A vizsga során a maximálisan elérhető 45 pontból minimum 30-at kell elérni Az esetleges pótvizsga már csak egy másik időpontban lehetséges, ami szintén ingyenes.

Sikeres vizsga esetén az állami horgászvizsga bizonyítvány automatikusan generálódik a horgász online profiljában a vizsgát tett személy részére. 

A vizsgát követő teendők
A horgászvizsga bizottság elnöke elektronikusan jegyzőkönyvezi és zárja  a vizsga eredményét, majd a jegyzőkönyv kötelező mellékletét képező jelenléti íven összesíti, hogy az összes vizsgára jelentkezett vizsgázó közül hány jelentkező tett sikeres vizsgát. A jegyzőkönyv lezárása előtt meg kell állapítani, hogy a vizsga egésze alatt előfordult-e bármilyen szabálytalanság, zavaró tényező, esetleg meg kellett-e szakítani a vizsgát, történt-e kizárás, esetleg valamelyik vizsgázó emelt-e kifogást a vizsgaeredményével szemben.
A jegyzőkönyv a vizsgabizottság tagjainak ellenjegyzésével kerül lezárásra, annak aláírása után a horgászvizsga véget ér.

Letölthető dokumentumok
Közösség
Elérhetőség

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
Cím: 9795 Vaskeresztes 165/4 hrsz.
Tel: +36 94 506 835
Fax: +36 94 506 836
Mobil: +36 70 33 99 703
Email: info@vasivizeken.hu
Web: www.vasivizeken.hu

Időjárás

Szombathely

25.02°  Páratartalom: 41%